Non sei registrato? Registrati.

Primo Premio Spot News Reportage Goran Tomasevic, Serbia, Reuters 30 gennaio 2013, Damasco, Siria